FőoldalGyártósorAz IPC a megbízhatóság és a versenyképesség növeléséért
2016. április 29., péntek ::

Az IPC a megbízhatóság és a versenyképesség növeléséért

Az IPC (teljes nevén: IPC Association Connecting Electronics Industries) az elektronikai ipar szereplőinek önszerveződő, az egész világra kiterjedő szövetsége, amely elkötelezett abban, hogy elősegítse tagjai versenyképességét és gazdasági eredményességét. Működésének egyik legfontosabb eleme az elektronikai berendezések gyártási folyamatát lefedő szabványrendszer folyamatos fenntartása és fejlesztése, ami messze túlmutat a tagság keretein, és nemcsak hogy érinti, de segíti is az elektronika területén tevékenykedő összes céget és szakembert

A szabványrendszer lefedi a gyártási folyamot a termék teljes előállítási láncolata során, kezdve az áramkör, illetve az áramköri lap megtervezésétől, az áramköri lap gyártásán át, a szerelt áramköri egységek előállításán (forrasztásán, szerelésén) keresztül, a készülékek házba szereléséig és a végtermék kibocsátásáig. A mellékelt ábrán a középső oszlop a fő tevékenységeket és az azokat szabályozó szabványokat mutatja. A résztevékenységek követelményrendszere számos más szabványban került meghatározásra, amelyek kapcsolatát a fő tevékenységhez a nyilak jelzik.

16 3 microsolder 1

Az IPC-szabványok egy része más szervezetekkel (IEC, JEDEC, WHMA stb.) közösen került kidolgozásra, illetve az USA-beli „egyesült ipari szabványok” részét képezik, vagy amerikai nemzeti szabványként is funkcionálnak.

A szabványokon végigvonul a termékek három osztályba sorolása. A követelmények ugyanazon anyagra, tevékenységre, egységre vonatkozóan osztályba sorolástól függően eltérhetnek, és a terméktől elvárt működési, minőségi szintet tükrözik.

1. osztály. Általános elektronikai termékek
Azokat a termékeket foglalja magában, amelyek alkalmazási területén az elsődleges követelmény a termék működőképessége.

2. osztály. Kiemelt üzemű elektronikai termékek
Azokat a termékeket foglalja magában, amelyeknél a folyamatos üzemelés és hosszabb élettartam követelmény, és az üzem közbeni megszakadásmentes működés elvárt, de nem kritikus. A tipikus végfelhasználói környezet a termékben nem okozhat hibát.

3. osztály. Magas elvárásoknak megfelelő/nehéz feltételek között üzemelő elektronikai termékek
Azokat a termékeket foglalja magában, amelyeknek folyamatosan magas elvárásoknak kell eleget tenniük, és az igény szerinti rendelkezésre állás kritikus, a berendezés leállása elfogadhatatlan, esetenként a végfelhasználói környezet szokatlanul kedvezőtlen lehet, és a berendezésnek mindig működnie kell, amikor szükséges, mint például az életvédelmi vagy egyéb kritikus rendszereknek.

Az osztályba sorolást már a tervezéskor, és folyamatosan, minden művelet során figyelembe kell venni. Az osztály meghatározása mindig a terméket a piacra vivő joga és felelőssége. A gyártónak, ha az más, ehhez kell igazodnia.

Az IPC-szabványok nem kötelezőek. Akkor alkalmazzuk azokat, ha abban vevő és szállító megegyezik. Rendelkezéseik szigorítás és enyhítés irányban is felülírhatók a vevő-szállítói szerződésben, vagy a műszaki alapdokumentációban, ha az indokolt. Viszont – ha alkalmazásában megállapodtak – az összes, másutt külön nem szabályozott kérdésben a szabvány a mérvadó.

Kinek jó az IPC-szabványok alkalmazása?

  • Jó a megrendelőnek: világossá teszi elvárásait és követelményeit a legapróbb részletekig.
  • Jó a szállítónak: világossá teszi, mit kell teljesítenie. Nem többet, nem kevesebbet.
  • Jó a vezetőknek és a munkavégzőknek: egyértelmű, mit kell elvárni, illetve mit kell teljesíteni.

Egy hivatkozás a vevő-szállítói megrendelésben gyakorlatilag a megállapodás részévé teszi, becsatolja a szabványban lefektetett követelményeket. A szabvány sokkal szélesebb körben, sokszor az előre nem látható részletek tekintetében is iránymutatással szolgál, amelyek enélkül parttalan viták forrásai lehetnének.

Reklamáció esetén, hosszas levelezés, ülésezés helyett, a szabványhoz kell fordulni, és ellenőrizni, hogy a vitatott dolog megfelelt-e vagy sem.

Egy gyártóüzem egyfelől szállító, de másfelől (pl. áramköri lapok, forraszok, folyasztószerek, alkatrészek, gyártóeszközök stb. tekintetében) vevő is.

A szabványokra mint követelményekre való hivatkozással valamennyi résztvevő időt és pénzt takarít meg, miközben javítja a minőséget és a megelégedettséget.

A gyártási szakembereknek fontos tudniuk, hogy ami nem hiba, ahhoz nem célszerű hozzányúlni. Nem a tökéletesség, hanem az elfogadható állapot – amelyet a szabványok határoznak meg – elérése a cél. Minden javító szándékú beavatkozás kockázatot is rejt magában. Az átmunkálás ezenkívül költséggel is jár.

A szabványoknak való megfelelőség az ellátási és termelési lánc minden tagja számára alapfeltétel.

Figyelemmel kell erre lenni a beszerzés, a fejlesztés, a gyártásba állítás, a termelés, a minőségbiztosítás, illetve a kiértékelés vagy a korrekciós intézkedések során. Csak tudatos odafigyeléssel, következetes megfeleléssel lehet elejét venni az utólagos kapkodásnak, önigazolás-keresésnek, rosszabb esetben termékek visszautasításának, netán a megbízás elvesztésének.

Sokan azt gondolják, a szabványoknak való megfelelés csak adminisztratív aktus, ami időrabló, és hátráltatja a termelést, a szoros határidők tartását. Ennek pontosan az ellenkezője igaz! A rossz beidegződés a tájékozatlanságból és a szükséges továbbképzések hiányából ered.

Az IPC egységes oktatási programot dolgozott ki a legszélesebb körben használt, illetve legfontosabbnak tartott szabványok használatának elsajátítására. Ezek a szabványok:

  • IPC-A-600 Nyomtatott áramköri lapok elfogadhatósága
  • IPC-6012 Merev nyomtatott áramköri lapok minősítése és követelményei
  • IPC-A-610 Elektronikai szerelvények elfogadhatósága
  • IPC/WHMA-A-620 Szerelt kábel- és vezetékkötegek minőségi követelményei és elfogadhatósága
  • IPC J-STD-001 Villamos és elektronikai szerelvények forrasztási követelményei
  • IPC-7711/7721 Elektronikai szerelvények újramunkálása, javítása és módosítása

A tanfolyamokon az elektronikai iparban világszerte, széles körben elismert alkalmazástechnikai szakember (Certified IPC Application Specialist – CIS), illetve tréner (Certified IPC Trainer – CIT) tanúsítást lehet szerezni. Az ismeretek magas szinten tartása érdekében a tanúsításokat kétévente vizsgával meg kell újítani. Tanúsítással rendelkező szakemberek egyfajta biztosítékot jelentenek arra, hogy a tevékenységek az elvárható szinten folyjanak az adott cégnél. A megszerzett tudás tekintélyét növeli, hogy a vizsgákat (kb. 1 éve) az IPC Certification Portal online felületén, tanúsított tréner vagy mestertréner jelenlétében teszik a jelöltek, kizárva mindenféle nem megengedhető befolyást vagy segítséget. Az A-610, az A-620, a J-STD-001 és a 7711/7721 szabványból vizsgázók már magyar nyelvű teszteket is választhatnak az online felületen, mint ahogy számos szabvány (nemcsak a felsoroltak) kapható magyarul is.

A cégvezetésnek érdemes megfontolni a belépést az IPC tagjai sorába. A tagok nemcsak lényegesen olcsóbban juthatnak a legkorszerűbb ismereteket magukban foglaló szabványokhoz, kedvezményesen vehetnek részt az IPC rendezvényein, konferenciáin, szemináriumain, sőt bizonyos oktatásokon is, de kézhez kapják az IPC által végzett gazdasági, piaci felmérések, kialakult, illetve várható trendek adatait, elemzéseit is, amelyek segíthetik a vállalti stratégiai döntések meghozatalát.

Az egyébként amerikai eredetű és székhelyű IPC sokat tesz azért, hogy közelebb kerüljön tagságához és az elektronikai ipar központjaihoz. Nemrég megalapított európai központja is ezt a célt szolgálja. Kínában, Indiában és Oroszországban már működik ilyen szervezet.

Magyarországon cégünk, a Microsolder Kft. az IPC disztribútora és jogosított képzési és tanúsítási központja. Minden szabvány és kiadvány megvásárolható itt, és tagsági jelentkezés is leadható.

Nem kétséges, a szabványok másutt igen nehezen megszerezhető, a legjelentősebb nemzetközi cégek tapasztalataiból összeállított, gyakorlati ismeretek forrásai. Megvásárlásukra és a hozzájuk kapcsolódó képzésekre fordított összegek minden bizonnyal a leggyorsabban megtérülő kiadások közé tartoznak.

A szabványrendszerről, annak előnyeiről, használatáról a mindennapi gyakorlatban május 24–25-én Lars Wallin az IPC európai képviselője tart kétnapos szemináriumot Budapesten, a Microsolder Kft. szervezésében.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény