FőoldalRendszerintegrátorVezeték nélküli töltőrendszerek elemzése
2016. április 12., kedd ::

Vezeték nélküli töltőrendszerek elemzése

Egyre gyakrabban találkozhatunk vezeték nélküli töltőrendszerekkel az okostelefonok és egyéb hordozható elektronikus eszközök világában, sőt, egy nagy svéd bútorgyártó már beépített rádiófrekvenciás töltőket tartalmazó, új termékcsaládot is forgalomba hozott. A legelterjedtebb ide vonatkozó szabvány a Qi és a Rezence. Az ilyen jellegű áramkörök fejlesztése és visszaellenőrzése során mind az idő-, mind a frekvenciatartománybeli viselkedést mérni kell, ami a leggyorsabban és legegyszerűbben olyan oszcilloszkóppal végezhető el, amely időben korreláltan képes e két tartományt megjeleníteni

Vékony, lapos felépítésük következtében a vezeték nélküli töltők beépíthetők mindennapi tárgyainkba, amit a különféle iparcikkek gyártói ki is használnak. Például: új autók, de még bútorok is tartalmazhatnak rejtett töltőket, és számos okostelefon is fel van már készítve erre a technikára. A felhasználók éle-tét mindez megkönnyíti, megszabadulhatnak a kábelek okozta kellemetlenségektől. A szolgáltatók számára haszonnal jár mindez, a feltöltött telefonok ugyanis potenciálisan magasabb bevételt eredményeznek, ami arra ösztönzi őket, hogy – például – gyors-éttermekben töltőket helyezzenek el.

A Power Matters Alliance és a Rezence-normát kidolgozó Alliance for Wireless Power szervezet közelmúltbeli összeolvadását követően jelenleg két meghatározó szabvány uralja a piacot: a Qi és a Rezence. Mindkettő esetében hasonló nehézségekkel kell megküzdeniük a tervezőknek. Az alábbiakban a Qi példáján keresztül mutatjuk ezt be és hogy hogyan oldhatók meg optimálisan.

A Qi és kihívásai

A Qi szabványú energiaátviteli rendszerek 110 kHz és 205 kHz közötti frekvenciákon üzemelnek és legfeljebb 5 W teljesítmény továbbítására képesek, blokkvázlatuk az 1. ábrán látható.

1. ábra. Qi szabványú töltőrendszerek okostelefonnal kommunikálnak, és „egyeztetik a teljesítményátviteli feltételeket”

Működésük négy fázisra bontható: kiválasztás, megszólítás, azonosítás/ konfigurálás és energiatovábbítás. A fejlesztés során két jelenségre kell különösen összpontosítani. Az egyik a rendszer viselkedése abban a pillanatban, amikor egy eszköz a töltőállomás közelébe kerül, ami a kiválasztási és energiaátviteli fázis közötti átmenetet jelenti. A másik az elektromágneses zavarok elemzése, mert a vezérlésre használt, viszonylag gyenge jelek az 5 W-os teljesítményt továbbító, erős elektromágneses térrel egyidejűleg vannak jelen. Mindkét fejlesztési szakaszban a vezérlőfokozatok digitális kommunikációját az adó- és vevőtekercsek jeleivel együtt, időben korreláltan kell vizsgálni. Mindehhez egy oszcilloszkóp és egy alapszintű spektrumanalizátor szükséges. Ezen a ponton használhatják ki a fejlesztők, hogy egyre több funkciót építenek be a műszergyártók az oszcilloszkópokba, melyek képességei igény szerint bővíthetők. Például: az R&S®RTM2000 típusú, többtartományú oszcilloszkóp spektrumanalízist és spektrogramos megjelenítést nyújtó kiegészítéssel is rendelkezik (R&S®RTM-K18 jelű opció). A céláramkörökkel megvalósított digitális lekeverő (DDC) fokozata segítségével, amely a feldolgozandó jeltartományt az elemzendő összetevők sávjára szűkíti le, az analóg bemeneti jelek spektruma gyorsan elemezhető, egyenfeszültségtől a műszer sávszélességéig terjedően. A mérési paraméterek az időtartományban (vizsgálati idő és felbontás), illetve a frekvenciatartományban (középponti frekvencia, frekvenciaátfogás és felbontási sávszélesség) egymástól függetlenül optimalizálhatók.

Az alábbiakban szemléltetjük, hogy e nehézségek milyen módon küzdhetők le gyorsan és elegánsan az R&S®RTM2000 típusú oszcilloszkóppal.

A teljesítményátviteli mechanizmus vizsgálata

Az alapvetően energiatakarékos, készenléti állapotnak megfelelő kiválasztási szakaszban a töltőállomás adója analóg érzékelőjeleket bocsát ki, ily módon figyelve a környezetét (2. ábra).

2. ábra. Analóg megszólítójel kiválasztási üzemmódban, háromféleképpen megjelenítve: időtartományban (felül), spektrálisan (lent) és a spektrumkép időbeli változásának ábrázolásával (spektrogramon, középen)

Ha például az adó az induktív mezőjének megváltozása révén közeli tárgyat érzékel, a rendszer a megszólítási fázisra kapcsol, melyben az adó digitális lekérdezőjeleket sugároz ki. Erre már választ vár, így el tudja dönteni, hogy a közeli objektum egy okostelefon vagy más (fém) tárgy-e. Amennyiben az okostelefon választ küld a megszólításra, a rendszer átlép az azonosítási és konfigurálási fázisba, egyébként pedig a készenléti állapotba tér vissza. Az azonosítási és konfigurálási üzemmódban a töltőállomás és az okostelefon a konfigurálási adatok (például igényelt teljesítmény) alapján először „egyezteti” a teljesítményátviteli „feltételeket”, majd ezt követi egy időkorrelált energiaátvitel.

A szükséges teljesítményszint beállításának módszerére a szabvány, nem tartalmaz megkötéseket de jellemzően háromféle eljárás terjedt el.

  • Frekvenciaszabályzás: a rezonanciafrekvencia hangolásával szabályozzák a töltőtekercsben felhalmozott energiát, ezen keresztül pedig az átvitt teljesítményt.
  • Kitöltési tényező szabályzása: az inverteren a kitöltési tényezőt a szükséges teljesítményszintnek megfelelően állítják be.
  • Feszültségszabályzás: a töltőtekercsre jutó feszültséget szabályozzák.

A szabvány megengedi többféle elv együttes alkalmazását is.

A frekvenciavezérelt eszközök esetében két fő szempontot mindenképpen szem előtt kell tartani. Egyrészt: a teljesítményátviteli „feltételek egyeztetése” során tartani kell a különféle időzítéseket, például a minimális várakozási időt két kommunikációs ciklus közötti, vagy hibás átvitel esetén az energiatovábbítás megfelelően gyors leállítását. Noha ezek az időtartamok viszonylag hosszúak – milliszekundumok nagyságrendjébe esnek –, ha nem tartjuk be őket, az gyakran hibás működést eredményez. Másrészt: a kommunikációra használt, kisebb jelszintű amplitúdóbillentyűzött (ASK) jelek méréséhez széles dinamikatartomány szükséges. Ha egyszer felépült a kapcsolta, a feszültségszintek ingadozásai gyakran összeférhetőségi problémákhoz vezetnek. A hatásfok szempontjából is célszerű betartani az előírt jelszinteket, emellett számos energiahatékonyságra vonatkozó szabvány (például ENERGY STAR) is megköveteli ezt.

Tekercskialakítás és energiahatékonyság optimalizálása

A hatékony töltés biztosításához tisztában kell lenni az fc vivőfrekvencia rezgésszámának és amplitúdójának rendszerre gyakorolt hatásával. Az energiahatékonyságot jelentősen befolyásolják a tekercs tulajdonságai és az anyaga. A spektrumanalízissel és spektrogramos megjelenítéssel kiegészített, R&S®RTM2000 típusú oszcilloszkóp segítségével pontosan megfigyelhető az fc vivőfrekvencia minden jellemzője a „kézfogásos” protokoll során. A műszer széles dinamikatartományának köszönhetően megmérhető a csúcstól csúcsig 20 V-os vivőfrekvenciára ráülő, hozzá képest gyengébb ASK-adás, amint az a 3. ábrán látható.

3. ábra. Kapcsolatfelépítés analóg érzékelő- és digitális megszólítójelekkel, majd az ezt követő konfigurálófázis, ASK-modulációval

Az analízishez szükséges időablak ez alapján választható ki. Maga a moduláció leginkább spektrogramon elemezhető, amelyen az amplitúdót különféle színek jelzik, a diagram pedig időben lefutva jelenik meg, így a változások (például kapcsolási műveletek) könnyen észrevehetők rajta. Az R&S®RTM2000 típusú oszcilloszkóp rövid FFT-számítási ideje következtében még a gyors frekvenciatartománybeli változások is nyomon követhetők. Ha a műszert kiegészítették az R&S®RTM-K15 jelű előzmény- és szegmentált memóriakezelő opcióval, a spektrogramra helyezett jelölő a megfelelő adatsor rögzítésének idejét is jelzi, továbbá lehetővé teszi a megfelelő idő- és frekvenciatartománybeli görbék betöltését az oszcilloszkóp mély, 460 mintát tároló memóriájából. A műszer összes elemzőeszköze segítségével feldolgozhatók a betöltött hullámformák. Például: határvonalas kiértékeléssel elegánsan kimutathatók az analóg jelekben fellépő, a hibákra utaló anomáliák.

A 4. ábrán az fc vivőfrekvencia modulációja látható egy Qi-norma szerint működő áramkör teljesítményének beállítása során.

4. ábra. Egy eszköz megközelíti a töltőállomást. A jobb áttekinthetőség érdekében az időtartománybeli ábrázolás kikapcsolták

A spektrogram felső negyede a töltőállomás 175 kHz-es készenléti frekvenciáját tartalmazza. Amint a terhelés közelít, fc először 120 kHz-re vált, majd a távolság csökkenésével 205 kHz-re emelkedik. A kék színnel ábrázolt, maximumérték-tartással felvett – azaz a sárgával kirajzolt spektrumképek csúcsértékeiből képzett burkolót ábrázoló – görbe segítségével az amplitúdóváltozások különösen egyszerűen megjeleníttethetők. A tekercs mindezek alapján megfelelően beállítható.

Elektromágneses érzékenység elemzése

Másik fontos feladat a töltőállomás elektromágneses érzékenységének jellemzése. Problémákat okozhat, hogy a nagy töltőtekercs és a hozzá kapcsolódó NYÁK-huzalozás tökéletes antennát alkot. A fejlesztés során elvégzett előzetes vizsgálatokkal kiküszöbölhetők olyan jelenségek, melyek később meglepetéshez vezethetnek az elektromágneses összeférhetőségi tesztek során.

Konkrétan a töltőállomás négy működési állapota közül kettő jelent komoly kihívást. Egyrészt egy kapcsolat felépítése közben, a periodikus megszólítások következtében hullámzás és zaj keletkezhet a NYÁK huzalozásain. Később pedig, teljesítményátvitel közben, a rendszer rezonáns, így érzékenyebb a külső elektromágneses zavarokra, mint a korábbi működési fázisaiban.

Megfelelő közeltéri mérőfejekkel – mint amilyeneket például az R&S®HZ-15 jelű készlet tartalmaz – a NYÁK vezetékezése közvetlenül megvizsgálható, így gyorsan felfedhetők a kialakítás kritikus pontjai (5. ábra).

5. ábra. Qi vezérlő kisugárzásának vizsgálata H-terű közeltéri mérőfejjel (baloldalt). Az alkatrész kikapcsolt állapotában alacsony (középen) és bekapcsolt állapotában nagy (jobboldalt) szintű az elektromágneses zavar

Akárcsak egy spektrumanalizátoron, a spektrumanalízissel és spektrogramos megjelenítéssel kiegészített oszcilloszkópon is állítható mérés közben a középponti frekvencia, a frekvenciaátfogás és a felbontási sávszélesség, így közvetlenül tanulmányozható a vizsgálandó frekvenciasáv. A gyors lefolyású, szórtan fellépő zavarjelek általában spektrumanalizátorral mutathatók ki. Az R&S®RTM-K18 jelű, digitális lekeverést (DDC) tartalmazó opciónak köszönhetően azonban az R&S®RTM2000 típusú oszcilloszkóppal is felfedhetők ezek az összetevők. Mivel mindezekkel egyszerre időtartományban is figyeli a jeleket a műszer, a különféle jelenségek okai könnyebben behatárolhatók. Az itt ismertetett elemzések alapján – például megfelelő árnyékolás kialakításával – elháríthatók a hibák.

Összefoglalás

Vezeték nélküli töltőrendszerek fejlesztése során egyszerre többféle mérési funkcióra is szükség lehet, mivel ezek az összeállítások rádiófrekvenciás, digitális kommunikációs, teljesítményelektronikai és szabályzóelemeket egyaránt tartalmaznak. Egy többtartományú oszcilloszkóppal – mint amilyen az R&S®RTM2000 is – e vizsgálatok további mérőeszközök bevonása nélkül, könnyedén elvégezhetőek.

A Rohde & Schwarz honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény